Vacatures voor Compliance Professionals

Wat doet een Compliance Officer?

Compliance Officers zijn bij een organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Zij zien erop toe dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, en bewaken de integriteit van de organisatie.

Binnen dit vakgebied fungeert de compliance officer als de interne toezichthouder van een organisatie en zorgt er als bewaker van de integriteit van de organisatie voor dat men zich binnen de organisatie bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s.

In de financiële dienstverlening betekent dit de invoering en naleving van regels, die bedrijven en instellingen krijgen opgelegd van zowel de overheid als de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Elke financiële instelling beschikt daarnaast over een compliance regeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van controle op de naleving ervan. Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

De compliance officer wordt meestal door het hoogste bestuursorgaan van de organisatie (Raad van Bestuur of Hoofddirectie) benoemd. Hij werkt in volstrekte onafhankelijkheid en geniet een hoge mate van rechtsbescherming.

Compliance professionals houden zich onder andere bezig met:

 • adviseren over aanpassingen aan de interne bedrijfsvoering;
 • vergroten van de compliance-awareness door middel van communicatie en training;
 • signaleren, identificeren en beoordelen van compliancerisico’s;
 • pro-actief te adviseren over compliancerisico's;
 • opstellen en invoeren van risicobeheersende maatregelen;
 • monitoren van de transacties van werknemers;
 • oplossen van compliance incidenten;
 • onderhouden van contact met toezichthouders.

Voor effecten- en kredietinstellingen is het aanstellen van een compliance officer verplicht; bij daaraan verwante instellingen, zoals effectenuitgevende instellingen, pensioen- en spaarfondsen en verzekeraars, is het in ieder geval zeer gebruikelijk om een compliance officer aan te stellen.

Een organisatie die op grond van wet- en regelgeving verplicht is een compliance officer aan te stellen, kan een externe compliance officer aanstellen. In dit geval werkt de externe compliance officer samen met een persoon binnen de organisatie die compliance in zijn of haar portefeuille heeft. Deze interne functionaris fungeert dan als de voelsprieten voor de externe compliance officer. Een variant hierop is, dat de externe compliance officer als coach van de interne compliance officer functioneert. In dit laatste geval is de interne functionaris de compliance officer van de onderneming en verantwoordelijke voor de uitvoering van de complianceregeling. De externe compliance officer fungeert dan als sparring partner voor de interne compliance officer.

Vacatures voor Compliance Officers ]


Wat doet een CDD Analist of een KYC Analist?

CDD staat voor Customer Due Dilligence, KYC voor Know Your Customer. Twee benamingen voor een en dezelfde functie. Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren is het van wezenlijk belang dat organisaties hun klanten kennen. Het onderzoek naar hun achtergrond richt zich op risico’s als witwassen, financiële steun aan terrorisme, fraude en andere illegale transacties.

Vacatures voor CDD Analist / KYC Analist ]


Beroepsorganisatie voor Compliance Professionals:

Vereniging van Compliance Officers

Vereniging van Compliance Officers De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) is een op 5 juni 2001 opgerichte belangenvereniging van Compliance Professionals. Het lidmaatschap van de Vereniging van Compliance Officers staat open voor alle Compliance Officers en andere Compliance Professionals, ongeacht hun branche.

De VCO verzorgt jaarlijks meerdere goedbezochte netwerkborrels voorafgegaan door interessante sprekers, waaronder vertegenwoordigers van toezichthouders als de AFM, AP en DNB, maar ook het jaarlijkse VCO Compliance Symposium (voorheen Compliance Professionaldag).

www.vco.nl

Opleidingen voor Compliance Professionals

In het Nederlands hoger onderwijs zijn er nauwelijks programma's te vinden die zich specifiek op het onderwerp compliance richten. Naast de geringe aandacht die dit onderwerp in het verleden heeft gekregen lijkt de oorzaak hiervan te liggen in het feit dat het hier bij uitstek om een interdisciplinair vakgebied gaat, met raakvlakken aan economie, recht, ethiek, filosofie en sociaal en culturele wetenschappen. Vanwege dit interdisciplinaire karakter zijn de weinige compliance-opleidingen die er vandaag de dag zijn op postgraduate niveau en vooral gericht op personen die al in het vakgebied werkzaam zijn. Om toegelaten tot de genoemde opleidingen dient men over het algemeen in het bezit te zijn van een relevant diploma op Masterniveau behaald aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit. Doorgaans worden de afstudeerrichtingen Economie, Bedrijfseconomie, Accountancy, Recht, en Bedrijfskunde als relevant beschouwd. Daarnaast dient men meestal minimaal drie jaar praktijkervaring op het gebied van compliance te hebben.

De volgende instellingen bieden compliance-opleidingen aan:

Nederlands Compliance Instituut

Aan het Nederlands Compliance Instituut kan men verscheidene compliance-opleidingen en trainingen en cursussen op gebieden die aan compliance gerelateerd zijn zoals integriteit, fraudepreventie, bestrijding witwassen en terrorismefinanciering volgen.


School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Center for Executive Education verzorgt de postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management Executive Education - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl).


Focus Conferences

Focus Conferences biedt de collegereeks Compliance Management aan.


Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur verzorgt de opleiding Master of Regulation and Compliance.


NIBE-SVV

NIBE-SVV, kennisinstituut voor de financiële sector, biedt verschillende opleidingen en trainingen aan zoals de leergang Certified Compliance Officer.


International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nl/


Loopbaanperspectieven

De compliance officer met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke kennis van het vakgebied en resultaatgerichtheid.

Een compliance officer kan bijvoorbeeld doorgroeien naar Chief Compliance Officer (CCO), een van de hoogste posities in de organisatie, vlak onder de algemeen directeur (CEO).

Veel voorkomende loopbaanpaden zijn:

 • van compliance medewerker naar compliance manager
 • van accountmanager compliance naar projectmanager compliance
 • van projectmanager compliance naar compliance officer
 • van compliance officer naar consultant (en vice versa)
 • van compliance officer naar corporate compliance officer naar CCO

Evenementen

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van compliance:

Nationaal Compliance Congres

Het Nationaal Compliance Congres wordt georganiseerd door het Nederlands Compliance Instituut (NCI) in samenwerking met: DNB, AFM, Nyenrode Business Universiteit en vele andere compliance specialisten: www.nationaalcompliancecongres.nl


'Compliance'

'Compliance', het grootste Compliance event van Nederland, georganiseerd door het Institute for International Research (IIR).
www.iir.nl


Dag van de Compliance Officer

Dag van de Compliance Officer, jaarlijks congres rondom compliance en integriteit, georganiseerd door Euroforum
www.dagvandecomplianceofficer.nl


VCO

Ledenbijeenkomsten plus het jaarlijkse VCO seminar:
www.vco.nl

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Compliancecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.